การสร้างข้อตกลงระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา การประเมินผลการปฏิบัติงานรูปแบบใหม่เพื่อเชื่อมโยงกับเป้าหมายและแผนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทิศทางการบริหารงานบุคคล กับร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ทุนการศึกษาและการปรับปรุงตำแหน่ง และการเลื่อนระดับประเภทวิชาการและประเภททั่วไปภายใต้หลักเกณฑ์ใหม่

Visitors: 509,650